Budowa ulicy Mydlarskiej

Wprowadzenie

Projekt dotyczy budowy przedłużenia ulicy Mydlarskiej na odcinku od skrzyżowania z ulica Mirtową w kierunku południowym. Utwardzeniem tej drogi mieszkańcy są zainteresowani co najmniej od momentu wybudowania osiedla przy dzisiejszych ulicach Edmunda Jankowskiego i Sumaków. Sprawa ciągnie się zatem co najmniej od 2006 roku.

mydlarska2

Działania

16.05.2016

Na posiedzeniu Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer przedstawiony został projekt techniczny przedłużenia ulicy Mydlarskiej do ulicy Zwoleńskiej.

grudzień 2015

Urząd Dzielnicy Wawer podpisał aneks do umowy z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka, ul. Cedrowa 22, Hipolitów, 05-074 Halinów na wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Mydlarskiej na odcinku od Mirtowej do Zwoleńskiej. Przyczyną podpisania aneksu jest konieczność koordynacji projektowania z projektem kanalizacji zleconym tej samej firmie przez MPWiK. Nowy termin realizacji umowy to koniec marca 2016 roku.

29.06.2015

Otrzymałem odpowiedź z dnia 29.06.2015 na interpelację 39(44)/2015. Niestety Zarząd Dzielnicy nie przychyla się do mojego wniosku aby jednocześnie z budową ulicy Mydlarskiej utwardzić 80 metrów odchodzącej w bok ulicy Mirtowej.

06.05.2015

Podpisana została umowa z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka, ul. Cedrowa 22, Hipolitów, 05-074 Halinów na wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Mydlarskiej na odcinku od Mirtowej do Zwoleńskiej. Termin realizacji umowy to 12.12.2015.

06.05.2015

Złożyłem interpelację nr 39(44) z dnia 06.05.2015 w sprawie doprecyzowania zakresu zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Mydlarskiej (14KDL i 43KDD)”. Chodzi m.in. o utwardzenie 80-cio metrowego odcinka ulicy Mirtowej bezpośrednio odchodzącej od projektowanej ulicy Mydlarskiej.

21.04.2015

Dla części dotyczącej projektowania ulicy Mydlarskiej wybrano w przetargu firmę Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka, ul. Cedrowa 22, Hipolitów, 05-074 Halinów. W najbliższym czasie zostanie z tym projektantem podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedłużenia ulicy Mydlarskiej.

31.03.2015

Ogłoszenie przetargu przez Urząd Dzielnicy Wawer na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy: ul. Wiązanej, ul. Jeziorowej, ul. Mydlarskiej, ulicy w drodze 20KDD oraz chodnika w ul. Przylaszczkowej w Warszawie

15.01.2015

Sesja Rady m.st. Warszawy na której uchwalono budżet m.st. Warszawy na 2015. W budżecie tym przewidziano budowę ulicy Mydlarskiej w latach 2015-2016 z kwotą 4 mln 100 tys. zł.

16.10.2014

Mój wpis na stronie osiedla Sadul pt: „Historia pewnego odcinka ulicy Mydlarskiej…

14.10.2014

Rada Dzielnicy Wawer pozytywnie opiniuje załącznik dzielnicowy do wstępnego projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok gdzie ujęta jest budowa ulicy Mydlarskiej.

03.09.2014

Pismo od Wiceburmistrza Adama Godusławskiego do mnie jako Przewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul z 03.09.2014 informujące o aktualnym statusie ulicy Mydlarskiej jako drogi publicznej.

25.07.2014

Pismo Zarządu Osiedla Sadul do Wiceburmistrza Łukasza Jeziorskiego z 25.07.2014 w sprawie ostatecznego wyjaśnienia statusu ulicy Mydlarskiej.

11.07.2014

Pismo od Wiceburmistrza dzielnicy Wawer Łukasza Jeziorskiego do Zarządu Osiedla Sadul z dnia 11.07.2014 w sprawie odpowiedzi na pytania z przyjęcia na dyżur w dniu 04.12.2013 dotyczących ulicy Mydlarskiej. W tym piśmie zmieniła się uznawana przez Zarząd Dzielnicy Wawer kwalifikacja ulicy Mydlarskiej – od teraz ulica Mydlarska postrzegana jest jednak jako droga publiczna.

13.06.2014

Zarząd Dzielnicy Wawer podejmuje uchwałę nr 1826/2014 z dnia 13.06.2014 w sprawie wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 – 2042 gdzie ujęta jest m.in. budowa ulicy Mydlarskiej. Uchwała przewiduje przeznaczenie 4 milionów 100 tysięcy złotych na budowę ulicy Mydlarskiej: 100 tyś złotych w roku 2014 (na projekt), 2 miliony w roku 2015 i 2 miliony w roku 2016. Uchwałą zatrzymuje się jednak na etapie Biura Rozwoju Miasta Urzędu m.st. Warszawy i nigdy nie trafia na posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Powody tego zablokowania nie są do końca jasne.

26.05.2014

Ponownie zbieram podpisy w sprawie budowy ulicy Mydlarskiej i przekazuję je na ręce radnego dzielnicy Wawer Leszka Baraniewskiego.

27.02.2014

Mój wpis na stronie osiedla Sadul pt: „Komisja Inwestycyjna chce realizacji budowy ulicy Mydlarskiej

26.02.2014

Posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer, na której zostaje podjęta uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania realizacji budowy południowego odcinka ulicy Mydlarskiej. Protokół z posiedzenia Komisji Inwestycyjnej w dniu 26.02.2014.

05.02.2014

Przedstawiam sprawę Mydlarskiej na Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer. Sprawa ta ma być w porządku obrad następnego posiedzenia Komisji Inwestycyjnej.

15.01.2014

Pismo od Wydziału Infrastruktury z dnia 15.01.2014 z informacją iż ulica Mydlarska nie jest i nie była drogą publiczną na przedmiotowym odcinku,

06.12.2013

Moje pismo jako Przewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul do Wydziału Infrastruktury z prośbą o podanie podstaw prawnych do kwalifikacji przedmiotowego odcinka ulicy Mydlarskiej jako drogi wewnętrznej.

06.12.2013

Moje pismo jako Przewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul do Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer oraz wszystkich członków tej Komisji, do wiadomości burmistrza Wawra i wiceburmistrzów z prośbą o umieszczenie w porządku obrad najbliższej Komisji Inwestycyjnej punktu o pozytywnym zaopiniowaniu przystąpienia do sporządzania projektu ulicy Mydlarskiej na przedmiotowym odcinku.

04.12.2013

Moje spotkanie, wspólnie z Przewodniczącym Rady Osiedla Sadul Bernardem Wojciechowskim z Panem Wiceburmistrzem Dzielnicy Wawer Łukaszem Jeziorskim (i z pracownikiem Wydziału Architektury), który podjął się wyjaśnienia spraw związanych z kwalifikacją przedmiotowego odcinka ulicy Mydlarskiej i faktycznymi podstawami wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla osiedla przy dzisiejszych ulicach Jankowskiego i Sumaków. Chodzi tu o podstawy traktowania przedmiotowego odcinka drogi jako drogi gminnej publicznej lub też drogi wewnętrznej. W trakcie spotkania przywołano również dokument z 2007 roku zarządcy drogi w sprawie zezwolenia na lokalizację dwóch zjazdów z osiedla tj. z ulic Sumaków i Jankowskiego w publiczną ulicę Mydlarską, gdzie jako zarządca drogi występuje miasto stołeczne Warszawa, a pod zezwoleniem podpisany jest Pan Burmistrz Jacek Duchnowski. Protokół ze spotkania w dniu 04.12.2013.

02.12.2013

Interpelacja Rady Osiedla Sadul nr 9/2013 z mojej inicjatywy w sprawie wyjaśnienia trybu przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i gazociągowej na prywatnym gruncie w ciągu ulicy Mydlarskiej.

29.11.2013

Pismo z Wydziału Infrastruktury z 29.11.2013 z załączoną decyzją o zezwoleniu na lokalizację zjazdów w publiczną ulicę Mydlarską z osiedla mieszkaniowego przy dzisiejszych ulicach Jankowskiego i Sumaków oraz decyzji o wyrażeniu zgody na umieszczenie sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających ulicy Mydlarskiej. W obu przypadkach jako dysponujący działkami występuje miasto stołeczne Warszawa.

22.11.2013

Moje pismo, jako Przewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul do Pani Wandy Krzemińskiej, naczelnika Wydziału Infrastruktury w sprawie udostępnienia decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdów w publiczną ulicę Mydlarską z osiedla mieszkaniowego przy dzisiejszych ulicach Jankowskiego i Sumaków oraz decyzji o wyrażeniu zgody na umieszczenie sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających ulicy Mydlarskiej.

21.11.2013

Moje spotkanie z Wydziałem Architektury UD Wawer (p.Teresa Radlicka i prawnik) w sprawie decyzji na budowę wodociągu i gazociągu. Inwestycja ta nie była realizowana w trybie ustalenia inwestycji celu publicznego. Po prostu przedstawiciel spółki BJM Development wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę i takie pozwolenie dostał. Zgodnie z informacjami od Wydziału Architektury nie musiał udawadniać prawa do gruntu, na których zlokalizowany został wodociąg i gazociąg. Zresztą załączył do wniosku wyciąg z geodezji, że działką (m.in. nr 1/1 z obrębu 3-11-41) włada na moment wydawania pozwolenia na budowę miasto stołeczne Warszawa.

24.09.2013

Moje pismo, jako Przewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer z 24.09.2013 z prośbą o przedstawienie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w postaci budowy wodociągu i gazociągu w ulicy Mydlarskiej od Mirtowej do Sumaków.

19.09.2013

Pismo od MPWIK z 19.09.2013 w sprawie przewodów wodociągowych na przedmiotowym odcinku ulicy Mydlarskiej z informacją, iż Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Inwestor złożył w UD Wawer, który to wydał Pozwolenie na budowę tj. decyzję nr 888/07 z dnia 04.09.2007r.

11.09.2013

Mój e-mail do MPWiK z prośbą o udzielenie informacji na temat tytułu prawnego dysponowania nieruchomością na potrzeby budowy wodociągu w ulicy Mydlarskiej na odcinku od ulicy Mirtowej do ulic Jankowskiego i Sumaków w osiedlu Sadul, dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

02.09.2013

Pismo od Rady i Zarządu Osiedla Sadul z dnia 02.09.2013 do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ulicy Mydlarskiej – strona 1, strona 2 do wiadomości Biura Rozwoju Miasta Urzędu m.st. Warszawy. Zostało zarejestrowane w Kancelarii Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem P/38372/13 z dniem 05.09.2013 i przekazane do Biura Rozwoju Miasta. W biurze Rozwoju Miasta zajmuje się tym Pan Marek Kosior z Wydziału Inwestycji Dzielnicowych tel. 22 44-32-859. Rada i Zarząd Osiedla Sadul nigdy nie otrzymały odpowiedzi na to pismo.

20.06.2013

Mój wpis na stronie osiedla Sadul pt: „Zero empatii i dobrej woli ze strony Zarządu Dzielnicy w sprawie Mydlarskiej

13.06.2013

Moje spotkanie, wspólnie z Piotrem Rybarczykiem z Zarządu Osiedla Sadul z Panem Wiceburmistrzem Adamem Godusławskim. Zero empatii i zrozumienia ze strony Pana Wiceburmistrza. Poinformowaliśmy Pana Wiceburmistrza, iż to on obiecuje od dłuższego czasu, że „mając jednak na uwadze potrzebę poprawy stanu technicznego omawianej drogi będzie dążyć do jej wyrównania kruszywem.” Na pytanie, kiedy to wyrównanie mogłoby nastąpić Pan Adam Godusławski odciął się zupełnie od swoich słów mówiąc, że miał on na myśli tylko ten odcinek ulicy gdzie nie jest on prywatny. Problem w tym, że całość przedmiotowego odcinka jest w rękach prywatnych właścicieli. Pan Godusławski poinformował na spotkaniu, że w przypadku tej części drogi wymagane jest wywłaszczenie właścicieli, projekt technicznych, uzgodnienia ZRID itd. czyli normalna procedura inwestycyjna. Na pytanie jak wygląda tryb wpisania tej inwestycji do planów inwestycyjnych za rok, dwa lub chociażby za pięć lat Pan Adam Godusławski powiedział, że nie ma takiego trybu. Podsumowując, Pan Wiceburmistrz Adam Godusławski stwierdził, że „nie widzi możliwości wydania w tym miejscu choćby złotówki, a zatem ulica nie będzie utwardzona ani choćby wyrównana kruszywem.

13.05.2013

Pismo Pani Burmistrz Jolanty Koczorowskiej do Zarządu Osiedla Sadul z 13.05.2013 w sprawie ustanowienia drogi publicznej na przedłużeniu ulicy Mydlarskiej w kierunku ul. Maksymiliana Roli, informujące, iż z uwagi na brak środków nie jest możliwe wpisanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

23.04.2013

Odpowiedź na interpelację Rady Osiedla Sadul z dnia 15 marca 2013 z informacją, iż „przedmiotowy odcinek drogi jest drogą wewnętrzną (nie jest drogą publiczną) i wszelkie prace oraz ich finansowanie związane z budową, utrzymaniem oraz zarządzaniem należy do zarządcy terenu, na którym zlokalizowana jest droga, a w przypadku jego braku do właściciela”. Jest to sprzeczne ze wszystkimi decyzjami, jakie były wydawane na etapie przygotowywania inwestycji osiedla mieszkaniowego gdzie wskazywano, iż przedmiotowy odcinek drogi jest drogą gminną a zarządcą drogi jest miasto stołeczne Warszawa. Jednocześnie Pani Burmistrz informuje, iż „jak wynika z powyższych informacji decyzja o wykupie działek pod drogę będzie rozważana po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. W tej samej odpowiedzi Pani Burmistrz w dalszym ciągu informuje, iż „możliwa poprawa stanu przedmiotowej drogi została określona w piśmie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 23 stycznia br. Wydział Infrastruktury dla Urzędu Dzielnicy Wawer w celu poprawy stanu technicznego ul. Mydlarskiej będzie dążył do wyrównania jej kruszywem”. Takie wyrównanie drogi nie nastąpiło.
Załącznik do odpowiedzi na interpelację nr 3 – warunki zabudowy dla osiedla przy dzisiejszych ulicach Sumaków i Jankowskiego
Załącznik do odpowiedzi na interpelację nr 3 – mapa terenu
Załącznik do odpowiedzi na interpelację nr 3 – analiza zagospodarowania terenu
Załącznik do odpowiedzi na interpelację nr 3 – analiza zagospodarowania terenu – mapa
Załącznik do odpowiedzi na interpelację nr 3 – uzgodnienia obsługi komunikacyjnej osiedla

15.03.2013

Interpelacja Rady Osiedla Sadul nr 3/2013 z mojej inicjatywy w sprawie ulicy Mydlarskiej m.in. z pytaniami o własność działek pod drogą i ich stan prawny, czy aktualny podział działek pod drogą jest aktualny i wystarczający do budowy drogi oraz kiedy przewidziane jest utwardzenie drogi.

23.01.2013

Odpowiedź Pana Wiceburmistrza Adama Godusławskiego na Interpelację z dnia 07.01.2013 z informacją, iż „budowa ulicy Mydlarskiej nie została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdyż odcinek, o którego budowę prosi Pan w interpelacji tj. na południe od ulicy Mirtowej, nie stanowi drogi publicznej” oraz że „w chwili obecnej trudno jest określić termin realizacji zadań, których budowę porusza Pan w interpelacji z dnia 07.01.2013”.

07.01.2013

Interpelacja Rady Osiedla Sadul nr 1/2013 z inicjatywy mojej i Piotra Rybarczyka w sprawie budowy przedłużenia południowego odcinka ul. Mydlarskiej w osiedlu Sadul od skrzyżowania przy posesji Mirtowa 3A do posesji Mirtowa 1S m.in.. z prośbą o „pilne wyrównanie i utwardzenie tego odcinka ulicy Mydlarskiej”. (załącznik nr 1 do Interpelacji z mapą przedmiotowego obszaru).

28.11.2012

Odpowiedź Pana Wiceburmistrza Adama Godusławskiego z 28.11.2012 do mieszkańca ulicy Jankowskiego na pismo z 22.10.2012 z informacją, że „nie może zadeklarować, iż w najbliższych latach Urząd Dzielnicy Wawer rozpocznie realizację ulicy Mydlarskiej”. Jednocześnie informuje, iż „zgodnie z wcześniejszą deklaracją będziemy zlecać naprawy istniejącej nawierzchni, wzmacniając jej newralgiczne fragmenty kruszywem”. Żadna naprawa nie została nigdy wykonana.

22.10.2012

Pismo od mieszkańca ulicy Jankowskiego do Urzędu Dzielnicy Wawer w sprawie utwardzenie ulicy Mydlarskiej.

20.08.2012

Standardowa odpowiedź  Pani Burmistrz Jolanty Koczorowskiej z 20.08.2012 na Petycję z dnia 27.07.2012.

27.07.2012

Petycja z 27.07.2012 do Pani Burmistrz Jolanty Koczorowskiej w sprawie budowy brakującej części ulicy Mydlarskiej z 72-ma podpisami mieszkańców.

04.06.2012

Odpowiedź z dnia 04.06.2012 na pismo mieszkańca ulicy Jankowskiego z 07.05.2012 od Koordynatora Pracy Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wawer Pana Marka Rutkowskiego do mieszkańca ulicy Jankowskiego z informacją, iż „ww. ulica nie znajduje się w spisie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 r.” Pismo to mówi też o tym, iż „mając na uwadze polepszenie warunków komunikacyjnych będziemy dążyć do poprawy stanu technicznego istniejącej jezdni poprzez wzmacnianie jej newralgicznych odcinków przy zastosowaniu kruszyw łamanych.”

07.05.2012

Pismo od mieszkańca ulicy Jankowskiego do Urzędu Dzielnicy Wawer w sprawie utwardzenia ulicy Mydlarskiej w kierunku południowym.

11.04.2011

Spotkanie Pana Pawła Szupiluka z nowym burmistrzem (do sprawdzenia którym). Wnioski po spotkaniu: ”

Niestety nowy Burmistrz, nowe zasady. Deklaracje poprzedniego nie obowiązują, nawet naczelnik Wydziału Infrastruktury zachowuje się tak jakby nic nie wiedziała o naszej ulicy. Burmistrz przedstawił jedyną, według niego „drogę do asfaltu”. Mianowicie mamy napisać pismo, w którym wskażemy jak długo „chodzimy” za remontem, co zostało zrobione i jakie były ustalenia z poprzednim burmistrzem i wydziałem infrastruktury (najciekawsze jest, że mieszkańcy mają pisać do Wydziału Infrastruktury o tym, co zrobił ten Wydział, a w spotkaniu uczestniczyła też Pani naczelnik tego Wydziału). Pod pismem mają się podpisać wszyscy mieszkańcy wnioskujący o asfalt”.

21.11.2010

Wybory samorządowe w Polsce.

18.11.2010

W czasie tych kilku dni, kiedy droga jest remontowana już dwukrotnie zmienia się koncepcja jej wykonania i Pan Paweł Szupiluk z ulicy Sumaków interweniuje u Naczelnika Wydziału Infrastruktury. Mieszkańcy jednocześnie dowiedzieli się, że z powodów finansowych nie będzie w bieżącym roku nakładki asfaltowej. Ta część inwestycji zostaje przełożona na okolice marca 2011 roku. Według mieszkańców oznacza to ponowne męczenie urzędników i Burmistrza Dzielnicy Wawer. W dniu 19.11.2010 firma, która rozkłada destrukt ma wyrównać pobocza i wykonać dodatkowe walcowanie destruktu – na tym kończy się remont w tym roku.

15.11.2010

Firma MABAU Polska Sp. z o.o. rozpoczyna remont drogi. Oprócz kosztów tłucznia drogowego mieszkańcy osiedla dopłacili firmie MABAU (1300 zł) za poszerzenie drogi wzdłuż ogrodzenia osiedla przy ulicach Sumaków i Jankowskiego. Ziemia przy ogrodzeniu, która już została wybrana ma zostać zastąpiona destruktem. Takie rozwiązanie powinno wyeliminować śmietnik, który tworzył się wzdłuż ogrodzenia i umożliwić parkowanie tam samochodów.

11-14.11.2010

Zrzutka mieszkańców Sumaków i Jankowskiego na tłuczeń drogowy

10.11.2010

Informacja od osób pilotujących sprawę utwardzenia ulicy Mydlarskiej, którzy kilkukrotnie spotykają się z Wiceburmistrzem Zdzisławem Gójskim:

„Po ponad siedmiomiesięcznych zmaganiach z Urzędem Dzielnicy, po „przebrnięciu” przez Wydział Ochrony Środowiska, Infrastruktury i księgowość, zbliżamy się do finiszu remontu ulicy Mydlarskiej na wysokości naszego osiedla. Pan Wiceburmistrz Gójski podjął strategiczną dla nas decyzję. W najbliższy poniedziałek (15.11.2010) o godzinie 8.00 rozpoczynają się prace remontowe na naszej drodze. Taką informację potwierdził dzisiaj również Wydział Infrastruktury. Prace mają trwać przez poniedziałek i wtorek (15-16.11.2010). Prace obejmują wybranie obecnego podłoża na głębokość 20-25 cm, wyregulowanie wszystkich studzienek na drodze, rozłożenie tłucznia i destruktu. Dla mieszkańców oznacza to, że ulica Mydlarska zostanie wykonana podobnie jak ulica Węglarska. Udział mieszkańców w tej budowie będzie marginalny. Musimy zakupić tylko 30 ton tłucznia drogowego, którego koszt wynosi 2400 zł netto. Łączna kwota udziału mieszkańców ulic Sumaków i Jankowskiego, w przeliczeniu na jeden segment, nie przekroczy 100 zł.”

08.03.2010

Spotkanie z Panem Wiceburmistrzem Zdzisławem Gójskim w sprawie ulicy Mydlarskiej. Ze strony mieszkańców uczestniczą Pan Paweł Szupiluk, Pan Krzysztof Kukuła i Pan Marek Harasimowicz, mieszkańcy ulicy Sumaków. Uzyskano ustne zapewnienie, iż droga zostanie wybudowana w roku bieżącym (2010) wg następującej propozycji: aktualna nawierzchnia drogi zostanie wybrana na głębokość około 30 cm, wysypana kruszywem drogowym lub betonowym a następnie wylana zostanie na to nawierzchnia asfaltowa. Kruszywo będzie nawożone od końca już położonych, betonowych płyt (płyty zostają) do końca ulicy Mydlarskiej. Natomiast asfalt ma być położony na całości (kruszywo i płyty). Droga ma być szeroka na 5m i poziomem zrównana z kostką położoną na ulicy Jankowskiego i Sumaków. Jednak aby tak się stało mieszkańcy muszą partycypować w kosztach budowy tej drogi. Propozycja dla mieszkańców jest taka, aby zakupili kruszywo betonowe. Wiceburmistrz czeka na naszą decyzję i od niej uzależnia rozpoczęcie realizacji projektu. Nie ma mowy o przestawianiu jakichkolwiek słupów telekomunikacyjnych i energetycznych. Wykonanie takich operacji wymaga projektu, co powoduje, że wymiana nawierzchni na ulicy Mydlarskiej stanie się nierealna w 2010 roku.

29.12.2009

Pismo z 29.12.2009 jednego z mieszkańców ulicy Sumaków do Urzędu Dzielnicy Wawer w sprawie ulicy Mydlarskiej

wrzesień 2008

Spotkanie mieszkańców ulic Jankowskiego i Sumaków z Panem Wiceburmistrzem Dzielnicy Wawer Zdzisławem Gójskim, który obiecuje na początek wysłanie równiarki na przedmiotowy odcinek ulicy Mydlarskiej, ale mimo telefonów przypominających nic na tej drodze nie zrobiono.

22.09.2008

Mieszkańcy ulicy Jankowskiego i Sumaków piszą pismo z dnia 22.09.2014 do do Urzędu Dzielnicy Wawer w sprawie utwardzenia ulicy Mydlarskiej

2007 – 2008

Budowa osiedla przy dzisiejszych ulicach Edmunda Jankowskiego i Sumaków oraz podpisywanie aktów notarialnych z nabywcami segmentów, w których napisane jest, iż działki pod poszczególnymi segmentami będą miały dostęp do drogi publicznej – ulicy Mydlarskiej – poprzez działki stanowiące wewnętrzne drogę osiedlową (dzisiejsze ulice Jankowskiego i Sumaków).

21.06.2007

Decyzja Nr WIR/D/5544/2350/145/07 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym ulicy Mydlarskiej, stanowiącej drogę gminną, sieci wodociągowej. Miasto stołeczne Warszawa ustaliło z tego tytułu opłatę roczną w kwocie 101zł.

26.04.2007

Urząd Dzielnicy Wawer wydaje Decyzję Nr 385/07 o przeniesieniu Decyzji nr 138/07 o pozwoleniu na budowę na wspólników BJM Bis Development s.c.

15.02.2007

Urząd Dzielnicy Wawer wydaje Decyzję nr 138/07 zatwierdzającej projekt budowlany na budowę 8 budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej szeregowej przy dzisiejszych ulicach Jankowskiego i Sumaków.

17.01.2007

Urząd Dzielnicy Wawer, Wydział Infrastruktury wydaje Decyzję WIR/Z/5544/71/2/07 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę gdzie jako zarządca drogi, określonej w decyzji jako droga gminna w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, występuje miasto stołeczne Warszawa. Decyzja podpisana przez burmistrza dzielnicy Wawer Jacka Duchnowskiego.

24.10.2006

Urząd Dzielnicy Wawer wydaje Decyzję nr 995/06 z dnia 24.10.2006 o warunkach zabudowy dotyczącą budowy 8 budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej szeregowej przy ulicy Mydlarskiej wraz z Załącznikiem nr 2 tj. Wynikami Analizy Zagospodarowania Terenu, gdzie napisane jest, iż

„teren planowanej inwestycji ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Mydlarskiej (dawnej Antenowej)”. Decyzja o warunkach zabudowy zawiera informacje iż „należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.430)”

25.09.2006

Burmistrz Dzielnicy Wawer, Pan Andrzej Bittel wysyła pismo z dnia 25.09.2014 do Delegatury Biura Naczelnego Architekta w dzielnicy Wawer w sprawie uzgodnienia obsługi komunikacyjnej inwestycji przy ulicy Mydlarskiej, gdzie mowa jest o tym, iż ulica Mydlarska stanowi drogę gminną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 00 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zmianami).

Zostaw komentarz

  • You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>