Kanalizacja do osiedla Trakt Lubelski 300E

Wprowadzenie

Osiedle Trakt Lubelski 300E (Zerzeń) składa się z 53 segmentów mieszkalnych, które zamieszkuje ponad 150 osób. Każdy z tych segmentów ma własne szambo, co oznacza, że co najmniej dwie szambiarki dziennie odwiedzają tam mieszkańców. Osiedle to usytuowane jest w odległości ok. 100 metrów od wybudowanego kolektora ściekowego w ulicy Trakt Lubelski. Nie ma żadnego powodu, aby zwlekać z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnego kilkusetosobowego osiedla mieszkaniowego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie głównego kolektora ściekowego w dzielnicy Wawer tj. „kolektora W”. W imieniu mieszkańców tego osiedla wnioskuję o jak najszybsze jego przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Działania

27.10.2015

Notatka ze spotkania ze spółką w MPWiK w sprawie budowy kanalizacji dla osiedla Trakt Lubelski 300E.

20.10.2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A. (MPWiK) finalizuje projektowanie sieci kanalizacyjnej dla osiedla Trakt Lubelski 300E.

W drodze wewnętrznej na osiedlu istnieją studnie chłonne (kanalizacja deszczowa), które wg. MPWiK nie były uwzględnione na mapach i kolidują z przebiegiem projektowanej sieci kanalizacyjnej. MPWiK nie chce brać odpowiedzialności za realizację budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej. Jednakże po wewnętrznych ustaleniach, poinformowało nas, iż może wziąć na siebie tylko koszty związane z likwidacją tych studni w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej.

Oczekiwana jest od MPWiK propozycja rozwiązania tego problemu, tak aby w jak największej części i jak najmniejszych kosztach zachować kanalizację deszczową.

Na wtorek, 27.10.2015 o godz. 10:00 w ramach wsparcia działań związanych z budową kanalizacji dla osiedla zorganizowałem spotkanie przedstawicieli mieszkańców osiedla Trakt Lubelski 300E z przedstawiecielami Spółki MPWiK w siedzibie MPWiK przy ul. Czerniakowskiej 124.

29.07.2015

Zarząd Dzielnicy Wawer wydał w dniu 29.07.2015 Decyzję nr 72/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej o średnicy 0,20m wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do grani nieruchomości na działkach ew. nr 8/7, 8/93, 16/4, 34 w obrębie 3-13-19 w rejonie ulicy Trakt Lubelski

13.07.2015

Urząd Dzielnicy Wawer opublikował obwieszczenie Zarządu Dzielnicy Wawer zawiadamiające o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji o średnicy 0,20m do osiedla Trakt Lubelskie 300E.

03.06.2015

Otrzymałem odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 03.06.2015 na interpelację nr 38(43)/2015. Z ustnych informacji uzyskanych w MPWiK dowiedziałem się, iż Spółka ta rozpoczęła już projektowanie przedmiotowej kanalizacji do osiedla mieszkaniowego Trakt Lubelski 300E.

06.05.2015

Złożyłem w ramach VI Sesji Rady Dzielnicy Wawer interpelację nr 38(43)/2015 z dnia 06.05.2015 w sprawie realizacji kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego Trakt Lubelski 300E

04.05.2015

W dniu 04.05.2015 o godz. 16:30 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer z przedstawicielami Spółki MPWiK. tj. Panem Antonim Wiktorowiczem, Dyrektorem Pionu Rozwoju MPWiK i Panem Piotrem Wojtuniakiem, Kierownikiem Zespołu w Dziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji MPWiK.

W sprawie osiedla Trakt Lubelski 300E zadałem następujące pytanie:

Osiedle Trakt Lubelski 300E (Zerzeń) składa się z 53 segmentów mieszkalnych, które zamieszkuje ponad 150 osób. Każdy z tych segmentów ma własne szambo. Mogą sobie Państwo wyobrazić jak często odwiedzają to osiedle szambiarki. Najciekawsze jest to, że osiedle to jest usytuowane w odległości tylko ok. 100 metrów od wybudowanego głównego kolektora ściekowego w ulicy Trakt Lubelski. Dla tego osiedla bardzo ładnie uregulowana jest sprawa związana z potrzebnymi działkami. Do budowy przedmiotowej kanalizacji potrzebne są 4 działki stanowiące drogi według ewidencji gruntów. Trzy z tych działek mają notarialnie ustanowione służebności według aktualnej „regułki”, a dla czwartej działki przesłałem do Państwa oświadczenia o zgodzie na dysponowanie działką od współudziałowców reprezentujących ok. 67% własności działki. Czy możliwe byłoby jak najszybsze podłączenie tego osiedla do miejskiej sieci kanalizacyjnej, z uwagi na chociażby tak niewielką odległość od głównego kolektora w dzielnicy Wawer?

W odpowiedzi usłyszałem od Pana Dyrektora Antoniego Wiktorowicza, iż Spółka MPWiK jest jak najbardziej zainteresowana przyłączaniem tego typu dużych osiedli z uwagi na tzw. „efekt ekologiczny”. Spółka MPWiK musi po prostu po budowie kolektora W wykazać się pewną liczbą przyłączeń do sieci kanalizacyjnej, aby udowodnić, że wybudowany kolektor nie leży w ziemi nieużywany. Jest to potrzebne między innymi po to, aby nie było zagrożenia, że trzeba będzie zwracać dotację z Unii Europejskiej. Dlatego tym bardziej jeśli jest tam uregulowana sprawa własności nieruchomości to MPWiK jest tym żywo zainteresowana.

Po posiedzeniu Komisji Inwestycyjnej omówiłem z Panem Dyrektorem plan działań w sprawie osiedla Trakt Lubelski 300E. Pan Dyrektor poinformował mnie, iż przede wszystkim dokona teraz sprawdzenia jak faktycznie wygląda sprawa z dostępnością gruntów dla przedmiotowego osiedla. Jednocześnie MPWiK zastanowi się nad trybem w jakim mogłaby tu być zbudowana kanalizacja (oddzielnie projekt i wykonawstwo, tryb projektu i zbuduj, projekt dostarczany przez osiedle itp.), wskazując jednocześnie, iż najszybciej byłoby gdyby osiedle wskazało firmę projektową a MPWiK za ten projekt by zapłaciło.  Najpierw jednak musi być sprawdzona ta dostępność terenu.

Umówiłem się z Panem Dyrektorem na rozmowę w tej sprawie za kilka tygodni.

30.04.2015

Wysłałem pismo w imieniu mieszkańców z dnia 29.04.2015 do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. wraz z załączonymi oświadczeniami o zgodzie na na dysponowanie działką 8/7 z obrębu 3-13-19  w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę oraz do realizacji robót budowlanych związanych z budową kanalizacji ściekowej.

marzec – kwiecień 2015

Mieszkańcy zbierają oświadczenia o zgodzie na na dysponowanie działką 8/7 z obrębu 3-13-19  (stanowiącą drogę dojazdową do osiedla) w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji administracyjnej przez MPWiK – pozwolenia na budowę oraz do realizacji robót budowlanych związanych z budową kanalizacji ściekowej. Zebrano oświadczenia reprezentujące ok. 67% udziałów w działce.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>