Moje uwagi w sprawie POW

Złożyłem swoje uwagi w sprawie realizacji Południowej Obwodnicy Wawer na terenie dzielnicy Wawer:

Warszawa, 3 lipca 2017 roku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Infrastruktury
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
 

Znak:  WI-II.7820.1.6.2016.MS1

w sprawie:   wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „C” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła, km około 11+500,00) do węzła Lubelska (bez węzła, km około 18+950,00) o długości ok. 7,5 km. Odcinek od km 11+789,51 do km 18+949,95.  

Z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „C” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła, km około 11+500,00) do węzła Lubelska (bez węzła, km około 18+950,00) o długości ok. 7,5 km. Odcinek od km 11+789,51 do km 18+949,95,

składam niniejszym następujące uwagi:

  1. Wnioskuję o uwzględnienie budowy pełnego tunelu w ramach węzła „Patriotów” tj. u zbiegu projektowanej trasy Południowej Obwodnicy Warszawy z ulicami Patriotów i linią kolejową nr 7 w dzielnicy Wawer zamiast proponowanej obecnie tzw. „wanny szczelnej.

Pierwotna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”, wydana w dniu 29 kwietnia 2011 przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, przewiduje że „w Wawrze droga przejdzie w tunelu pod torami kolejowymi PKP i ul. Patriotów”. Decyzja ta jednocześnie przewiduje budowę węzła „Patriotów”. Takie rozwiązanie, rozumiane jako pełny tunel w zamkniętym od góry wykopie, zostało wypracowane w przeciągu wielu lat w trakcie rozważania różnego rodzaju wariantów i poszczególnych rozwiązań dla trasy Południowej Obwodnicy Warszawy i stanowi swego rodzaju konsensus zaakceptowany przez mieszkańców dzielnicy Wawer. Proponowane obecnie rozwiązanie węzła „Patriotów” w formie tzw. „wanny szczelnej” rażąco odbiega od pierwotne proponowanego i prezentowanego mieszkańcom rozwiązania.

Rozwiązanie węzła „Patriotów” w formie wykopu zwanego „otwartą wanną”, przewidziane w Koncepcji Programowej opracowanej w 2014 roku jako stadium przygotowania projektu budowlanego trasy Południowej Obwodnicy Warszawy nie zostało w żaden sposób skonsultowane ani nawet przedstawione mieszkańcom dzielnicy Wawer. Rozwiązanie to nie jest zgodne ze wspomnianą decyzją DŚU i jest inne od tego, które zostało przedstawione opinii publicznej. Podczas konsultacji społecznych w 2013 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  poinformowała mieszkańców dzielnicy Wawer na otwartym spotkaniu, iż w ramach węzła „Patriotów” powstanie tunel czteronawowy – dwie nawy środkowe służyć miałyby drodze ekspresowej, a dwie nawy boczne przeznaczone miały być dla chodnika, ścieżki rowerowej i jezdni lokalnych komunikujących wschodnią i zachodnią jezdnię ulicy Patriotów. Rozwiązanie z otwartym wykopem zwanym „wanną szczelną” w węźle „Patriotów” jest zatem nową propozycją, która nigdy nie była konsultowana z mieszkańcami i w związku z tym nie powinna być brana obecnie pod uwagę jako propozycja do realizacji.

Ponadto, dzięki budowie pełnego tunelu mniejsze będą wymagania w zakresie tłumienia hałasu, co może powodować brak konieczności stosowania ekranów akustycznych na niektórych odcinkach węzła „Patriotów” lub też zmniejszenie wymagań odnośnie ich wysokości. Uciążliwość istnienia trasy ekspresowej dla najbliższej okolicy węzła „Patriotów” byłaby dzięki realizacji pełnego tunelu znacznie mniejsza.

Realizacja pełnego tunelu w ramach węzła „Patriotów” pozwoli także uzyskać lepsze walory krajobrazowe. Będzie to dawać efekt normalnego zagospodarowania przestrzeni w bezpośredniej okolicy. Odbiór estetyczny przestrzeni i jakość krajobrazu na dużym obszarze węzła przy zastosowaniu tunelu będzie nieporównywalnie lepsza niż w przypadku realizacji otwartego wykopu. Dzięki zastosowaniu tunelu jako rozwiązania dla węzła „Patriotów” uzyskana zostanie większa dowolność w zagospodarowaniu terenu nad tunelem, który to będzie spajać przestrzeń nad drogą. Pozwoli to na dużo łatwiejsze zaprojektowanie komunikacji poprzecznej w stosunku do trasy Południowej Obwodnicy Warszawy, w tym przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych. Nie będą miały tutaj miejsca ograniczenia występujące przy otwartym wykopie, związane np. z szerokością poszczególnych wiaduktów drogowych i kolejowych nad tym wykopem. Możliwe będzie również wkomponowanie nad tunelem trawników, krzewów i innych roślin zielonych odgrywających ważną rolę w procesie oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń.

Wybór rozwiązania dla węzła „Patriotów” zdeterminuje sposób funkcjonowania okolicy na najbliższe dziesięciolecia. Tym bardziej zasadna jest realizacja tunelu jako najbardziej solidnego dla długiej perspektywy czasowej i pożądanego przez mieszkańców rozwiązania.

W przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnej takiej jak np. wykolejenie się pociągu w rejonie węzła „Patriotów”, zakryty tunel znacznie bardziej odgradza ruch samochodowy na trasie Południowej Obwodnicy Warszawy od ruchu kolejowego niż w przypadku otwartego wykopu. Dla tego typu skrajnych sytuacji rozwiązanie z tunelem jest bardziej bezpieczne.

Wszyscy zainteresowani budową trasy Południowej Obwodnicy Warszawy tj. władze m.st. Warszawy, przedstawiciele Rady m.st. Warszawy, przedstawiciele Zarządu i Rady Dzielnicy Wawer oraz mieszkańcy dzielnicy Wawer, jednomyślnie i zgodnie wskazują tunel jako prawidłowe rozwiązanie dla węzła „Patriotów”. Wyrażane zaniepokojenia takimi pomysłami jak realizacja w tym miejscu jedynie wykopu pod tę trasę ma charakter masowy i jednomyślny, co zdecydowanie wymaga zwrócenia uwagi na problem i powrócenia do koncepcji budowy oczekiwanego pełnego tunelu w węźle „Patriotów”.

  1. Wnioskuję o uwzględnienie budowy estakad na całym przebiegu projektowanej trasy Południowej Obwodnicy Warszawy przez Mazowiecki Park Krajobrazowy.

Trasa Południowej Obwodnicy Warszawy, w szczególności na odcinku przechodzącym przez Mazowiecki Park Krajobrazowy, powinna przyjmować najbardziej rygorystyczne rozwiązania techniczne celem minimalizacji szkodliwego wpływu tej trasy na otoczenie. Zaproponowane obecnie rozwiązanie Południowej Obwodnicy Warszawy na tym odcinku, polegające na zastąpieniu w dużej części, pierwotnie proponowanych estakad nasypami, spowoduje dużo większą degradację istniejących tu terenów zielonych. Nasypy diametralnie zmieniłyby funkcjonowanie lasów w miejscu przebiegu trasy, dużo bardziej niż rozwiązanie w postaci estakad, i uniemożliwiłyby swobodną migrację zwierząt oraz komunikację ludzi korzystających rekreacyjnie z tych terenów. Realizacja nasypów będzie stanowić również dużo większą ingerencję w układ hydrologiczny tych terenów niż realizacja estakad.

Decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”, wydana w dniu 29 kwietnia 2011 przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, jednoznacznie stwierdzała w odniesieniu do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, iż: „Walory krajobrazowe, cenna roślinność oraz warunki gruntowo – wodne, charakterystyczne dla terenów bagiennych i podmokłych, wykluczają prowadzenie trasy po terenie, jak również zagłębianie jej w tunel”. Stanowi to jednoznaczną wskazówkę dla konieczności poprowadzenia trasy Południowej Obwodnicy Warszawy, na odcinku przechodzącym przez Mazowiecki Park Krajobrazowy, na estakadach.

Z poważaniem,

Rafał Czerwonka