Po spotkaniu z MPWiK na Komisji Inwestycyjnej w dniu 04.05.2015

W dniu 04.05.2015 o godz. 16:30 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer z przedstawicielami Spółki MPWiK. tj. Panem Antonim Wiktorowiczem, Dyrektorem Pionu Rozwoju MPWiK i Panem Piotrem Wojtuniakiem, Kierownikiem Zespołu w Dziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji MPWiK.

Zadałem następujące pytania:

1. Czy Spółka MPWiK S.A. zamierza przejąć istniejącą sieć w osiedlu Sadul w dzielnicy Wawer po wybudowaniu kanalizacji w ulicy Lucerny i w ulicy Mydlarskiej? Czy to przejęcie sieci odbyłoby się w taki sposób, że Spółka MPWiK przejmie na swój stan istniejącą kanalizację i przejmie za nią odpowiedzialność? Czy to już jest ustalone, że nie będzie potrzeby budowania równolegle nowej infrastruktury kanalizacyjnej bowiem na dzień dzisiejszy cały czas widoczne są w planach inwestycyjnych MPWIK takie ulice w osiedlu Sadul w których jest już właśnie istniejąca sieć kanalizacyjna? Co stanie się z oczyszczalnią ścieków przy ul. Mirtowej ?

W odpowiedzi usłyszałem, iż MPWiK nie jest zainteresowana przejmowaniem oczyszczalni ścieków. Natomiast jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną to usłyszałem potwierdzenie, iż MPWiK w pełni weźmie za tą sieć odpowiedzialność. Z uwagi na to, że MPWiK nie zna dzisiejszego stanu istniejącej sieci kanalizacyjnej i mając dodatkowo taką wiedzę, iż sieć ta budowana była po kawałku i jest zlepkiem rur kanalizacyjnych budowanych w różnych odstępach czasu to być może będzie trzeba tą sieć modernizować. Między innymi po to poszczególne osiedla Sadul znajdują się w planach inwestycyjnych Spółki MPWiK.

2. Osiedle Trakt Lubelski 300E (Zerzeń) składa się z 53 segmentów mieszkalnych, które zamieszkuje ponad 150 osób. Każdy z tych segmentów ma własne szambo. Mogą sobie Państwo wyobrazić jak często odwiedzają to osiedle szambiarki. Najciekawsze jest to, że osiedle to jest usytuowane w odległości tylko ok. 100 metrów od wybudowanego głównego kolektora ściekowego w ulicy Trakt Lubelski. Dla tego osiedla bardzo ładnie uregulowana jest sprawa związana z potrzebnymi działkami. Do budowy przedmiotowej kanalizacji potrzebne są 4 działki stanowiące drogi według ewidencji gruntów. Trzy z tych działek mają notarialnie ustanowione służebności według aktualnej „regułki”, a dla czwartej działki przesłałem do Państwa oświadczenia o zgodzie na dysponowanie działką od współudziałowców reprezentujących ok. 67% własności działki. Czy możliwe byłoby jak najszybsze podłączenie tego osiedla do miejskiej sieci kanalizacyjnej, z uwagi na chociażby tak niewielką odległość od głównego kolektora w dzielnicy Wawer?

W odpowiedzi usłyszałem od Pana Dyrektora Antoniego Wiktorowicza, iż Spółka MPWiK jest jak najbardziej zainteresowana przyłączaniem tego typu dużych osiedli z uwagi na tzw. „efekt ekologiczny”. Spółka MPWiK musi po prostu po budowie kolektora W wykazać się pewną liczbą przyłączeń do sieci kanalizacyjnej, aby udowodnić, że wybudowany kolektor nie leży w ziemi nieużywany. Jest to potrzebne między innymi po to, aby nie było zagrożenia, że trzeba będzie zwracać dotację z Unii Europejskiej. Dlatego tym bardziej jeśli jest tam uregulowana sprawa własności nieruchomości to MPWiK jest tym żywo zainteresowana.

3. Dzielnica Wawer rozpoczęła przygotowanie inwestycji polegającej na budowie przedłużenia ulicy Mydlarskiej. W budżecie dzielnicy Wawer realizacja tej inwestycji przewidziana jest na latach 2015-2016. W chwili obecnej trwa projektowanie tej drogi – potrwa to do końca bieżącego roku. Czy Spółka MPWiK może już teraz zacząć przygotowania do budowy w tej ulicy kanalizacji tak aby nie wydłużać procesu budowy tej ulicy? Innymi słowy czy mogą Państwo nie czekając na zakończenie procedur związanych z wywłaszczeniem gruntów pod drogę rozpocząć np. projektowanie tej kanalizacji? Chodzi o to by całość tj. kanalizacja i budowa drogi zamknęła się w 2016 roku.

Tutaj dowiedziałem się, iż cała czas analizowany jest sposób podłączenia przedłużenia ulicy Mydlarskiej do sieci kanalizacyjnej. Istnieje taka możliwość, iż dalsza część ulicy Mydlarskiej będzie musiała być z uwagi na spadki grawitacyjne podłączona od strony ulicy Zwoleńskiej. W każdym razie MPWiK zamierza podpisać umowę na projektowanie tej sieci kanalizacyjnej umowę z projektantem wybranym przez Urząd Dzielnicy Wawer do projektowania samej drogi.

4. Jakość wody w osiedlu Sadul miesiąc w miesiąc przekracza normy jakościowe. W ostatniej odpowiedzi na interpelację w tej sprawie uzyskałem informację, iż przeprowadzona zostanie analiza tego jak sieć wodociągową w osiedlu Sadul połączyć w układ pierścieniowy aby ta woda krążyła w tej sieci?

Przedstawiciele MPWiK nie znali szczegółów tej sprawy, natomiast potwierdzili, że na chwilę obecną wytypowane zostały 3 inwestycje w osiedlu Sadul, które mają połączyć niektóre zakończenia sieci wodociągowej w obieg zamknięty.