Urzędnicy zmieniają interpretację przepisów w zakresie dostępu do drogi publicznej

W ramach postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Architektury Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy interpretował dotychczas zapisy ustawy Prawo Budowlane w taki sposób, że dostęp do drogi publicznej zapewniany był również poprzez drogę wewnętrzną, której władającym jest m.st. Warszawa. Wydając pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę, m.st. Warszawa, jako faktyczny zarządca drogi wewnętrznej, wyrażało w ten sposób pośrednio zgodę na wykorzystywanie tej drogi jako dojście i dojazd do nieruchomości objętej tą decyzją.

Od pewnego czasu Wydział Architektury Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zmienił interpretację przepisów w zakresie zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Dla wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest już wystarczający sam fakt tego, iż dana działka objęta wnioskiem o pozwolenie na budowę przylega do działki stanowiącej drogę wewnętrzną, której władającym jest m.st. Warszawa i przez to posiada pośredni dostęp do drogi publicznej. Dodatkowo wymagane jest teraz posiadanie przez wnioskodawcę udziału w tej drodze wewnętrznej będącej we władaniu m.st. Warszawy. Diametralnie zmieniły się zatem zasady uzyskania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę przez właścicieli działek zlokalizowanych przy drogach wewnętrznych, którymi włada m.st. Warszawa. Właściciele Ci zapewne nie mają świadomości tych zmian, a na terenie dzielnicy Wawer istnieje stosunkowo duża liczba dróg wewnętrznych, którymi jedynie włada, a nie jest właścicielem,  m.st. Warszawa.

Opisana powyżej zmiana interpretacji przepisów przez urzędników Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy sprowadza się do sytuacji, w której przy takim samym stanie prawnym, różni mieszkańcy traktowani są w różny sposób w zakresie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem pozwolenia na budowę. Jest to ewidentny przykład nierównego traktowania mieszkańców i naraża m.st. Warszawa na postępowania sądowe związane z odszkodowaniami z tego tytułu.

Interpelacją nr 177 (27) z dnia 30 czerwca 2017 roku poprosiłem urzędników o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, w tym przedstawienie konkretnych przesłanek i podstaw prawnych związanych ze zmianą interpretacji przepisów prawa budowlanego przez urzędników Wydziału Architektury Urzędu Dzielnicy Wawer. Jednocześnie poprosiłem o przedstawienie sposobu rozwiązania kwestii nierównego traktowania mieszkańców w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.

Interpelacją nr 182 (32) z dnia 23 sierpnia 2017 roku zwróciłem się z prośbą o sprawdzenie możliwości składania wniosków o zasiedzenie tego rodzaju dróg, których właścicielami są osoby prywatne lub też właściciele są nieustaleni, a jednocześnie którymi włada m.st. Warszawa – wydaje się, że byłaby to dobra droga do uregulowania stanów prawnych tego rodzaju dróg. W tej samej interpelacji poprosiłem o przedstawienie wykazu tego rodzaju dróg na terenie dzielnicy Wawer wraz ze wskazaniem daty ustanowienia tego władania.